Regulamin

§1 Dane kontaktowe

 1. Sklep internetowy jest dostępny w domenie https://nauczycielnamiare i jest prowadzony przez Sprzedawcę.
 2. W przypadku reklamacji złożonego zamówienia oraz chęci uzyskania informacji handlowych należy kontaktować się ze Sprzedawcą używając następujących danych kontaktowych:
 1. Wpłaty dokonywane są na rachunek bankowy Sprzedawcy w banku i o numerze: 
 2. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu i numeru telefonu podanych w niniejszym punkcie

§2 Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Easy Start Katarzyna Paciorek, zgodnie z dokumentem zawartym w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, które korzystają ze Sklepu.
 5. Regulamin– niniejszy Regulamin Sklepu.
 6. Sklep Internetowy lub Sklep– sklep internetowy Katarzyna Paciorek dostępny pod adresem https://nauczycielnamiere.pl za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów określonych Produktów i Usług.
 7. Produkt Cyfrowy – materiały wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej dostępne w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności szkolenia online, kursy video, dokumenty elektroniczne.
 8. Usługa – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa oferowana przez Sprzedawcę, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Może to być również umowa o świadczenie usług lub umowa o dzieło.
 9. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu.
 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu Cyfrowego lub Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
 11. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 12. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 14. Zamówienie– czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży produktów cyfrowych lub Produktów ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 15. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 16. Operator płatności – Dotpay Sp. z o.o., ul. Wielicka 28B, 30-552 Kraków, www.dotpay.pl tel.: +48 12 688 26 00, fax: +48 12 688 26 99, NIP 634-26-61-860 Kapitał zakładowy 4.000.000 zł., kapitał opłacony 4.000.000 zł. Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście Wydział XI Gospodarczy KRS nr 700791
 17. Dowód zapłaty –faktura 
 18. Płatność– wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych.
 19. System– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).

§3 Postanowienia Ogólne

 1. Sklep internetowy Katarzyna Paciorek jest dostępny w domenie  https://www.nauczycielnamiare.pl i jest prowadzony przez Katarzynę Paciorek, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Easy Start Katarzyna Paciorek, ul. Bandurskiego 78 Marki zgodnie z dokumentem zawartym w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. Skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną a także zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Usługi i Produkty Cyfrowe;
 • procedurę reklamacyjną oraz procedurę odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu przez Klienta i dokonywania sprzedaży  Produktu Cyfrowego lub Usługi przez Sprzedawcę jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Każdorazowo, gdy w Regulaminie jest mowa o Produkcie oznacza to  Usługę lub Produkt Cyfrowy chyba, że wyraźnie zaznaczono inaczej.
 3. Zamówienia można składać siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto 
 5. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 6. W ramach korzystania ze Sklepu zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności do:
 • Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Sklepie;
 • Nie rozsyłanie i nie umieszczane w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;
 • Korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;
 • Korzystanie ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
 • Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu wyłącznie w celu osobistego użytku.
 1. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 2. Klient może składać zamówienie bez zakładania konta. Składając zamówienie bez zakładania konta klient powinien zaakceptować Regulamin oraz checkboxy dotyczące zapoznania się z warunkami umowy. Klient może złożyć zamówienie zakładając konto Użytkownika, jeśli taka opcja jest dostępna w Sklepie.

§4 Wymagania techniczne

 1. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego oraz innych Klientów.
 2. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty potrzebne są:
 • dostęp do Internetu;
 • odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies – Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
 • aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.
 1. Warunkiem skorzystania ze szkoleń on-line i e-bookówjest:
 • w przypadku, gdy są one udostępniane w formie pliku komputerowego w formacie PDF – posiadanie programu obsługującego takie pliki;
 • w przypadku, gdy e-book lub kurs online zawiera także pliki MP4 lub MP3 – posiadanie programu odtwarzającego te formaty, oraz umiejętność korzystania z tych programów.
 1. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wypadki wynikające z niedostosowania się Klienta do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta.
 2. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.

§5 Składanie i realizacja zamówień

 1. Zakupu może dokonać wyłącznie Klient, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Klient może dokonać zakupu Produktu poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony https://www.nauczycielnamiare.pl/sklep Użytkownik może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Produktu w różnych cenach (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie Produktu).
 3. Po dokonaniu wyboru Produktu, celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Klient powinien w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka”” pokazany wraz z ceną produktu, w wyniku czego wybrany Produkt zostanie dodany do koszyka zakupowego. Następnie, może dokonać dalszych zakupów lub kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy” i sfinalizować zakup na kolejnej stronie.
 4. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach następujących danych:
 • imienia i nazwiska oraz danych do faktury(nieobowiązkowe),
 • adresu e-mail,
 • telefon(nieobowiązkowe)
 • adres zamieszkania
 • akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Akceptuje regulamin zakupów”. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.
 • wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za zamówienie.
 1. Klient może zaznaczyć checkbox, ze zgodą na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wysyłania mu Newslettera przez Sprzedawcę (jeśli taka opcja jest dostępna). Nie jest to jednak obowiązkowe, ale w przypadku braku zaznaczenia takiego okienka, Sprzedawca nie będzie wysyłał Klientowi informacji o nowych postach blogowych, wydarzeniach i ciekawych produktach blogowych.
 2. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Produkty, z obecnie dostępnych w Sklepie.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów, jak również co do formy płatności.
 4. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę”, ma świadomość iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.
 5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.
 6. Klient zostaje przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez dostawcę Dotpay gdzie wybiera bank, z którego rachunku bankowego dokonuje płatności za wybrany Produkt. Klient może też zapłacić przelewem bankowym, jeśli taka opcja jest dostępna.
 7. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia, zawierający ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 8. Po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy, wysyłana jest automatyczna wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na ściągnięcie/załadowanie zakupionego Produktu.
 9. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

§6 Korzystanie z Produktów

Produkt stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 1. Do prawidłowego korzystania z Produktu wystarczające jest spełnienie wymagań zawartych w sekcji „Wymagania techniczne” niniejszego regulaminu.
 2. W przypadku, gdy Klient nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Produkt, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem katarzyna.paciorek@nauczycielnamiare.pl 
 3. Jeśli charakter Produktu tego wymaga Klient otrzymuje go w wersji pdf lub edytowalnej z możliwością dostosowania do własnych potrzeb osobistych.
 4. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Sprzedawca gwarantuje treść cyfrową w postaci zakupionego przez Klienta Produktu.

§7 Ceny produktów i formy płatności

 1. Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Produktów, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
 • przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy; W tym celu proszę skontaktować się ze Sprzedawcą na dane kontaktowe podane w Regulaminie. Sprzedawca przekaże numer konta do wpłaty. Dostęp do Produktu zostanie przydzielony po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowych Sprzedawcy;
 • przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy za pośrednictwem systemu Dotpay– na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać co najmniej numer Zamówienia. Dostęp do Produktu zostanie przydzielony po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowych Sprzedawcy.
 1. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Klienta automatycznie.

§8 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie Klientowi zawarcia umowy (zakupu Produktu Cyfrowego, Produktu lub Usługi) ze Sprzedawcą. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, ale zawierana za pośrednictwem Sklepu umowa ma już charakter odpłatny.
 3. Jeżeli Klient dokonał zakupu Produktu, z którego korzystanie wymaga założenia konta na stronie sklepu to Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w tejże platformie oraz zapewnianiu Klientowi możliwości dostępu do konta poprzez mechanizm logowania. Logowanie do konta odbywa się z wykorzystaniem danych dostępowych, które Sprzedawca udostępni Klientowi po zakupie Produktu. Usługa ta świadczona jest na rzecz Klienta w ramach ceny zapłaconej za dany Produkt.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu i platformy kursowej, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu i platformy kursowej. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu lub platformy kursowej.

§9 Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez Klienta, a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionego Produktu lub samego procesu zakupowego, lub też reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu lub platformy kursowej, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres katarzyna.paciorek@nauczycielnamiare.pl
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nawisko, adres do korespondencji), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 6. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.

§10 Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Klient otrzyma dostęp do Produktów Cyfrowych przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy pod warunkiem, że Klient:
 • uprzednio wyrazi zgodę na udostępnienie przez Sklep Produktów Cyfrowych przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy, oraz
 • złoży oświadczenie, iż został poinformowany, iż w sytuacji gdy otworzy dostęp do Produktów Cyfrowych (okienko pobierania pliku) utraci prawo do odstąpienia od Umowy (nawet jeśli naciśnie przycisk – „Anuluj”. 
 1. Jeżeli Klient przystąpi do odtwarzania Produktów Cyfrowych przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy na zasadach opisanych w ust. 4, Klient utraci prawo do odstąpienia od Umowy. W takim wypadku Umowę uważa się za zrealizowaną, Sprzedawca natomiast zatrzyma wpłaconą przez Klienta kwotę tytułem należnego mu wynagrodzenia.

§11 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta jest Sprzedawca, zwany dalej Administratorem.
 2. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO), a także zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności Sprzedawcy.
 3. Klient podaje przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe do przetwarzania przez Administratora w celu realizacji złożonego Zamówienia. Klient w każdej chwili ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych, a także skorzystania z pozostałych uprawnień wynikających z Polityki prywatności.
 4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Zamówieńprzez Sprzedawcę zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://nauczycielnamiare.pl/privacy-policy/
 5.  

§12 Prawa autorskie

 1. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że teksty i zdjęcia dostępne w Sklepie oraz Produkty, które Klient może kupić za pośrednictwem Sklepu (e-booki, materiały edukacyjne, kursy) stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że dalsze rozpowszechnianie tekstów, zdjęć lub Produktów przez Klienta bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Zakup Produktu nie daje Klientowi żadnych autorskich praw majątkowych ani osobistych do Produktu. Klient może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb.

§13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
 • bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl 
 2. lub w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§14 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest na przykład: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy na podstronie: Regulamin.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, czy ustawy o ochronie danych osobowych i Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
Przewiń do góry